Description

Sashiko: Cotton Fabric, kits, Templates, threads